بارگیری صفحه

نحوه نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی

نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی

نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی

عنوان : نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی

مجتمع آموزشی فن و حرفه

برای مشاهده فیلم آموزش راه اندازی ماشین ظرفشویی کلیک کنید.

آماده‌سازی فضای ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ برای نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی

 1. دﺳﺘﮕﺎه ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺍی ﻗﺮﺍرﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺯﯾﺮ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ.
 2. ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎل آﺳﺎن ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب، ﻣﺤﻠﯽ در ﻧﺰدﯾﻜﯽ ﺳﯿﻨﻚ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 3. ﺑﺮﺍی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۳ ﻣﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 4. ﺍﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ در ﮐﻨﺞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ، ﺣﺪﺍﻗﻞ باید ۵ سانتی‌متر ﻓﻀﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ و ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﯾﺎ دﯾﻮﺍر ﻣﺠﺎور ﺍﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
فضای مورد نیاز نصب

! اخطار

ﭼﻮب ﺧﺎم (ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﯽ) ﺍﻃﺮﺍف ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺿﺪ آب ﯾﺎ درﺯﮔﯿﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎد ﻧﻜﻨﺪ.

آماده‌سازی ﺑﺮﺍی سیم‌کشی قبل از نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی

! اخطار

به‌منظور ﺍﯾﻤﻨﯽ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﻓﯿﻮﺯ ﻣﻨﺰل رﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﺯ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺳﯿﻢ ﺳﯿﺎر ﯾﺎ سه‌راهی ﺧﻮددﺍری ﮐﻨﯿﺪ. سیم‌کشی و ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 1. ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه ازلحاظ وﻟﺘﺎژ و ﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آنچه در دﻓﺘﺮﭼﻪ رﺍﻫﻨﻤﺎ ظرفشویی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه دﺍرﺍی ﭘﺮﯾﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﯿﻮﺯ ۱۵ آﻣﭙﺮ ﯾﺎ ﻓﯿﻮﺯ تأخیر ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ. سیم‌کشی ﺑﺎﯾﺪ دﺍرﺍی دو ﺳﯿﻢ و ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
 2. دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﺮس و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۱/۲ ﻣﺘﺮی ﺍﺯ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﻗﺮﺍر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ در ﺟﻠﻮی ﭘﺮﯾﺰ ﺧﻮددﺍری ﮐﻨﯿﺪ.
 3. دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺍرﺍی ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت دﺍﺷﺘﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮق ﮐﻤﻚ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ. ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎل دوﺷﺎﺧﻪ ﺳﺎﯾﺮ دستگاه‌ها ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺧﻮددﺍری ﮐﻨﯿﺪ.

آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺍی نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی

 1. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ مقداری خم کنید.
 2. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺯﯾﺮ پایه‌ها رﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﺍرﺗﻔﺎﻉ دﻟﺨﻮﺍه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

تراز نمودن ظرفشوییﻧﺼﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ در ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ

 1. ﭘﯿﺶ ﺍﺯ قرار دادن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ دﺍﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍر ﻣﺘﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ طول‌های ﻻﺯم و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺍ اندازه‌گیری ﮐﻨﯿﺪ.
 2. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ به‌دقت در محل قرار دﻫﯿﺪ. ﺍﺯ این‌که ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ دﺍﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺗﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

! هشدار

درصورتی‌که ﺍرﺗﻔﺎﻉ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ سانتی‌متر ۸۵ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ۲ ﭘﯿﭻ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ رﺍ بازکرده و آن رﺍ ﺑﺮدﺍرﯾﺪ. (دوپیچ ﻋﻘﺐ)

جا نمایی ظرفشویی در کابینت

ﺍﺗﺼﺎل ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ

 1. درصورتی‌که ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺷﻠﻨﮓ در ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﻔﺖ نمی‌شود، ﺍﺯ ﯾﻚ رﺍﺑﻂ ﻻﺳﺘﯿﻜﯽ (ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻧﺸﺪه) ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﺍرت و ﻣﻮﺍد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 2. ﺍﯾﻦ رﺍﺑﻂ رﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ فروشگاه‌های ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﺍﺗﺼﺎﻻت ﺧﺮﯾﺪﺍری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 3. در ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻒ و ب دو ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎل ﻧﺸﺎن دﺍده ﺍﺳﺖ.

♦ ﺗﻮﭘﯽ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ “S” ﺑﺎﯾﺪ کاملاً ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎری ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺴﺪﺍد ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎده می‌کنید.

♦ ﺑﺮﺍی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺍﺯ ﺧﺮوج ﺑﻮی ﺑﺪ، ﯾﻜﯽ ﺍﺯ روش‌های ﺯﯾﺮ رﺍ مورداستفاده ﻗﺮﺍر دﻫﯿﺪ:

♦ وﻗﺘﯽ ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮﯾﯽ “S” ﺳﯿﻨﻚ ﯾﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻠﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد.

نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جی

شکل الف

وﻗﺘﯽ ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺎﻗﻮﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻻﺯم ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺗﺼﺎل ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺯ ﻫﻮﺍ ﺍﯾﺠﺎد ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ب ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جی

شکل ب

ﻃﻮﯾﻞ ﻧﻤﻮدن ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ

ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ رﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺯﯾﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جی

! هشدار

ﻫﻨﮕﺎم ﺍﺗﺼﺎل ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ، ﺍﺯ ﺗﺎ ﻧﺸﺪن ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ. (خمیدگی‌ها ﺑﺎﯾﺪ دﺍرﺍی ﺷﻌﺎﻉ میلی‌متر ﺑﺎﺷﻨﺪ.)

نصب شلنگ آب

 • ﺷﻠﻨﮓ آب رﺍ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ آب وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ. (ﺷﻜﻞ A)
 • ﺑﺮﺧﯽ مدل‌ها دﺍرﺍی ﯾﻚ ﺷﯿﺮ دﺍﺧﻠﯽ و ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ. (ﺷﻜﻞ B)
 • ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎل ﺷﻠﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ آب، ﺷﯿﺮ آب رﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺮم ﻫ ﺎ (ﮐﺜﯿﻔﯽ، ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ) ی دﺍﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﮕﺬﺍرﯾﺪ آب دﺍﺧﻞ ﺳﻄﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ دﻣﺎی آب رﺍ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻠﻨﮓ رﺍ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ آب ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 • نصب شلنگ ماشین ظرفشوییﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ آب ﮔﺮم و ﺳﺮد ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻣﺎی آب ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۶۵ درﺟﻪ سانتی‌گراد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ رﺍ ﺑﻪ آب ﺳﺮد وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﻫﻨﮕﺎم ﺍﺗﺼﺎل ﺍﺯ ﻧﻮﺍر ﺗﻔﻠﻮن ﺑﺮﺍی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺍﺯ ﻧﺸﺘﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺍﺯ ﺧﻢ ﻧﺸﺪن و ﺗﺎ ﻧﺸﺪن ﺷﻠﻨﮓ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺗﻮﺻﯿﻪ می‌شود به‌جای ﺷﻠﻨﮓ ﮐﻬﻨﻪ، ﺍﺯ ﺷﻠﻨﮓ ﻧﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ

 1. ﺷﻠﻨﮓ آب رﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آب ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ ﺳﻔﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﯿﻢ ﺑﺮق رﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ دﺍرﺍی ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و دﺳﺘﮕﺎه رﺍ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
 2. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ و ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر، ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ می‌کنیم ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ در ﺣﺎﻟﺖ Quick ﻗﺮﺍر دﺍده و ﯾﻚ ﺑﺎر آن رﺍ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪ. در ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻧﺒﻮد ﻣﺸﻜﻞ ﯾﺎ ﻧﺸﺘﯽ آب ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮد. ﻫﻨﮕﺎم ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺻﺪﺍی ﺑﻠﻨﺪی ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﺑﺮوﺯ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ ﺧﺎﻣﻮش و دوﺑﺎره آن رﺍ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﺤﻮه ﺗﺮﺍﺯ ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ در هنگام نصب و راه اندازی

ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻤﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ درب ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﺯ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺪﯾﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ ﺗﺮﺍﺯ ﮐﻨﯿﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ۱٫ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﻪ ﻃﺮف رﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ دﺍرد.

تراز کردن

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ دﺍرد، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﯾﺮ رﺍ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

 1. ﭘﺎﯾﻪ ﭼﭗ ﻃﺮف ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ عقربه‌های ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍرﺗﻔﺎﻉ ﻻﺯم ﺑﺮﺳﺪ.
 2. ﺑﺎﺯ ﺷﺪن در رﺍ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎﺯ مجدداً ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻮق رﺍ ﺗﻜﺮﺍر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺯ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در ﻋﺎدی ﺷﻮد.

♦ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه به‌طور ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﺍﺯ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ در ﯾﺎ ﺻﺪﺍی ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد.

 • وﺿﻌﯿﺖ ۲: درصورتی‌که در به‌طرف ﭼپ ﺗﻤﺎﯾﻞ دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.تراز کردن
 • اگر در به‌طرف ﭼﭗ ﺗﻤﺎﯾﻞ دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ D ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﯾﺮ رﺍ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 1. ﺑﺎﺯ ﺷﺪن در رﺍ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺻﻮرت دﺍﺷﺘﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ وﺟﻮد ﺻﺪﺍی ﻏﯿﺮﻋﺎدی
 2. ﺑﺎﺯ ﺷﺪن در رﺍ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻮق رﺍ ﺗﻜﺮﺍر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در ﻋﺎدی ﺷﻮد. وقتی‌که ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺗﺮﺍﺯ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ به‌طرف ﭼﭗ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

نحوه شارژ نمک :

درب مخزن نمک را باز کرده و توسط قیف مخصوص نمک احیا کننده رزین را داخل مخزن می ریزیم ، زمانیکه تا دو بند انگشت از درب مخزن پر شد نمک می ریزیم. در زمان نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی برای اولین بار چون در مخزن آب وجود ندارد لازم است مقداری آب نیز اضافه نمایید تا مخزن پر شود و نمک ها در آب قرار بگیرند و اگر مقداری هم زده شود خیلی بهتر است چون سبب حل شدن سریعتر نمک در آب می شود.

نحوه شارژ مایع جلا :

برای نصب اولیه و هر زمانیکه چراغ هشدار اتمام مایع جلا روشن شد باید درب مخزن مایع جلا که بر روی درب دستگاه ماشین ظرفشویی قرار دارد باز شود و با توجه به خطوط راهنمای سطح مایع جلا پر شوند.

لازم به ذکر است در هنگام نصب اولیه پیچ تنظیم مقدار خروجی مایع جلا نیز باید تنظیم شود.بر روی اغلب دستگاه ها این پیچ بر روی عدد 3 یا 4 تنظیم شده اند، اگر سختی آب منطقه نصب زیاد است باید مقدار آن را افزایش و بر روی مقدار 5 یا 6 قرار گیرند.

نحوه نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی

ریختن پودر شوینده در جاپودری :

هر زمان که قرار است دستگاه را روشن کرده و ظروف را بشوئیم باید به مقدار کثیفی ظروف در مخزن جاپودری 1 یا 2 پیمانه پودر بریزیم و درب آنرا ببندیم و دستگاه را روشن کنیم.

نحوه نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی

قرار دادن قرص چند کاره در جاپودری :

بعضی از افراد به جای استفاده از نمک و مایع جلا و پودر از قرص های چند کاره استفاده می کنند.البته ما پیشنهاد میکنیم اگر قراره از قرص چندکاره استفاده کنید نمک احیا کننده رزین را استفاده نمایید تا رزین ماشین ظرفشویی شما از بین نرفته و خاصیت سختی گیری خود را از دست ندهد تا شستشوی بی نقص و بدون لکه رسوب داشته باشید.

 

نحوه نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی

 

برای آموزش رایگان می توانید به سایت مرکز فنی و حرفه ای شهرری مراجعه و در کارگاه لوازم خانگی فرخی ثبت نام کنید.

برای ثبت نام در مرکز فنی و حرفه ای بر روی لینک روبرو کلیک کنید : www.reytvto.ir

ارتباط با ما :

www.fanvaherfe.com

آدرس :

شهر ری – خیابان رجایی – سه راه ترانسفو – خیابان انبار نفت – مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر ری – کارگاه لوازم خانگی فرخی

تلفن : 02155209679

تهران -خیابان آزادی – بین خیابان یادگار امام و استاد معین – روبروی متروی دکتر حبیب الله – نبش کوچه نور پاش طبقه دوم – آموزشگاه توانگران تلاشگر

تلفن : 02166067806

نوشته قبلی

روش هواگیری پکیج

نوشته بعدی

شناخت قطعات ظرفشویی و عملکرد آنها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 14 =

سبد خرید

آدرس ما

کرج ، عظیمیه ،پل آزادگان ، ابتدای خیابان مطهری ، لاین کند رو ، نبش خیابان سلمانی ساوجی ، پلاک 901 ، ساختمان کوروش ، طبقه 4 واحد 12

تلفن ثابت 02632551969

تلفن همراه 09126154506

کدپستی 3149649851